Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει και αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που συλλέγονται κατά την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΦΙΛ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Κατασκευής και Τοποθέτησης Κρυστάλλων» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής οδός Τατοΐου αρ. 53, έχει Α.Φ.Μ. 099937790, (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «Carglass®»), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός» ή «GDPR»).

Πολιτική και Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων