Εάν δηλώσω στην ασφαλιστική μου εταιρία την ζημιά που έχει υποστεί το κρύσταλλο μου θα επηρεαστεί το bonus malus;

Η θραύση κρυστάλλου δεν επηρεάζει το bonus malus.