Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Η Carglass®, κατόπιν της επιτυχημένης επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas, ανανέωσε τον Ιανουάριο 2017 την πιστοποίηση ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με αντικείμενο την αντικατάσταση και την επισκευή κρυστάλλων αυτοκινήτων. 


Θεμελιώδης πολιτική της Carglass® είναι να εφαρμόζει πρότυπα ποιότητας τόσο για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει όσο και για τον τρόπο λειτουργίας της.

Η πολιτική αυτή υλοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και των σχέσεών της με τους πελάτες της.

Πρωταρχικός στόχος της Carglass® είναι η δέσμευση της στη διαρκή βελτίωση των λειτουργιών της, η οποία αποτυπώνεται στην άριστη ποιότητα των εργασιών της και στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της από την αρχική επικοινωνία μέχρι και την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας.

Η Carglass® πιστοποιείται για το Σύστημα Διαχείρισης της αδιαλείπτως από το 2005.