Πολιτική ποιότητας Carglass®

Πολιτική Ποιότητας

Αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της CARGLASS® να εφαρμόζει πρότυπα ποιότητας τόσο για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει όσο και στον τρόπο που η ίδια λειτουργεί.

Αυτή η πολιτική υλοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και των σχέσεών της με τους πελάτες της και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πρωταρχικός σκοπός της CARGLASS® είναι τα κρύσταλλα που εμπορεύεται, αντικαθιστά ή επισκευάζει να είναι σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της σε συνδυασμό με την άμεση και την ταχεία εξυπηρέτηση.

Η  Διοίκηση της CARGLASS® δεσμεύεται :
  • να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη του στόχου της και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις σχετικά με τις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει σαφή αρμοδιότητα και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων αυτών.