Όροι χρήσης της Carglass®

Όροι χρήσης

Γενικά

Η εταιρεία CARGLASS®, ERGOFIL SA (Carglass®) παρέχει τις παρούσες υπηρεσίες πληροφόρησης βάσει των παρακάτω γενικών όρων χρήσης («Όροι χρήσης») σχετικά με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας («ιστοσελίδα») καθώς και με τη διαδικτυακή παρουσία της Carglass®.

Πληροφορίες, εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι μη δεσμευτικές. Η Carglass® δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με τα αποτελέσματα ή τις αξιολογήσεις που εξάγονται ενδεχομένως από τη χρήση των πληροφοριών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα, ορθότητα, σκοπιμότητα και πληρότητα των πληροφοριών, περιεχομένων και εγγράφων. Επίσης, η Carglass® δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι γνωστές σε αυτήν.

Επιδόσεις της Carglass®

Η Carglass® έχει το δικαίωμα να αναστέλλει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει. Η Carglass® δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την κατάσταση των υπολογιστικών συστημάτων και του Διαδικτύου για τη διαρκή διαθεσιμότητα της παρούσας ιστοσελίδας.

Σύναψη σύμβασης, Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης

Η παρούσα ιστοσελίδα όπως και τα περιεχόμενά της δεν αποτελούν προσφορά για την παράδοση ή παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Κατά τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Carglass® και του πελάτη ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Παράδοσης της Carglass®. Οι όροι αυτοί αναφέρονται μετά από τους γενικούς αυτούς όρους χρήσης (βλέπε Γ.Ο.Χ.).

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Τα εμπορικά σήματα BELRON®,  CARGLASS®, GLASS MEDIC®  και  αποτελούν επωνυμίες και σήματα κατατεθέντα της BELRON GROUP SA και επιτρέπεται η χρήση τους από την Carglass®, ERGOFIL SA στα πλαίσια των συμφωνιών παραχώρησης άδειας.

Επιφυλάσσονται όλα τα δικαιώματα αναφορικά με τη διανοητική ιδιοκτησία της Carglass®, ERGOFIL SA. Ο χρήστης πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η χρήση, το κατέβασμα, η αντιγραφή, πώληση, εκμίσθωση, τροποποίηση ή άλλη αξιοποίηση των πληροφοριών και των λοιπών περιεχομένων, των εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και των λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσης της Carglass®, ERGOFIL SA.

Υπερσύνδεσμοι προς τρίτες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει υπερσύνδεσμους προς τρίτες ιστοσελίδες. Η Carglass® δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των τρίτων αυτών ιστοσελίδων, ούτε οικειοποιείται τις ιστοσελίδες και τα περιεχόμενά τους, καθώς η Carglass® δεν ελέγχει τα διασυνδεδεμένα αυτά περιεχόμενα και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους ή για τις πληροφορίες τους. Η χρήση των διασυνδεδεμένων αυτών περιεχομένων ή/ και ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Ευθύνη για ελαττώματα υλικού και ελλείψεις τίτλου

Στο βαθμό που η Carglass® παρέχει πληροφορίες, περιεχόμενα, λογισμικά ή τεκμηρίωση δωρεάν, αποκλείεται η ευθύνη για ελαττώματα υλικού ή ελλείψεις τίτλου αναφορικά με τις πληροφορίες, τα περιεχόμενα, τα λογισμικά ή την τεκμηρίωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, ορθότητα, σκοπιμότητα, πληρότητα, χρησιμότητα και ελευθερία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων —εκτός από περιπτώσεις πρόθεσης, δόλου καθώς και θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας.

Λοιπές ευθύνες, ιοί

Η ευθύνη της Carglass® για ελαττώματα υλικού και ελλείψεις τίτλου ορίζεται από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης. Κατά τα άλλα, αποκλείεται κάθε ευθύνη της Carglass®, εφόσον οι σχετικές νομικές διατάξεις δεν προβλέπουν υποχρεωτική ευθύνη λόγω π.χ. πρόθεσης, σοβαρής αμέλειας, θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας, ανάληψης εγγύησης ποιότητας, αποσιώπησης με δόλο ενός ελαττώματος ή λόγω παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων. Το ύψος της αποζημίωσης λόγω παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην τυπική για τη σύμβαση, προβλεπόμενη ζημία, εφόσον δεν πρόκειται για πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια.

Αναφορικά με την ποιότητα των υπολογιστικών συστημάτων και του Διαδικτύου η Carglass® δεν εγγυάται την απουσία ιών. Για δική του προστασία και για αποφυγή ιών στην ιστοσελίδα της Carglass® ο χρήστης φροντίζει πριν από το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων, λογισμικών ή τεκμηρίωσης να λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας και να προβαίνει σε σάρωση για ιούς. Το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων, λογισμικών ή τεκμηρίωσης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Εφαρμοστέο δίκαιο, αρμόδια δικαστική αρχή

Ισχύει το ελληνικό δίκαιο εξαιρουμένου του εμπορικού δικαίου των Ηνωμένων Εθνών. Αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.